65/2002 Sb.

  PŘEDSEDA VLÁDY

  vyhlašuje

  úplné  znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
  spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a
  nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví
  bytů), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/1994 Sb., nálezem
  Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999
  Sb., zákonem č. 103/2000 Sb., zákonem č. 229/2001 Sb. a zákonem č.
  451/2001 Sb.

  ZÁKON,

  kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
  vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
  zákony (zákon o vlastnictví bytů)

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět a rozsah úpravy

  (1) Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník
  budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově
  vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných
  částí budovy.

  (2) Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti
  vlastníků  bytů  a  nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy,
  spoluvlastnictví společných částí budovy a některá práva a povinnosti
  stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve
  spoluvlastnictví podle tohoto zákona.

  (3) Zákon upravuje též práva a povinnosti jiných subjektů v souvislosti
  se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy podle
  odstavce 1.

  (4) Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru
  v ní podle tohoto zákona lze nabýt pouze v budovách, které mají alespoň
  dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a
  jeden samostatný nebytový prostor.

  § 2

  Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je
  prostorově  soustředěna  a navenek uzavřena obvodovými stěnami a
  střešními  konstrukcemi  s  nejméně  dvěma  prostorově uzavřenými
  samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka
  za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je
  samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky
  uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy,

  b) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí
  stavebního úřadu určeny k bydlení,

  c) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle
  rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení;
  nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu^1) nebo příslušenství
  nebytového prostoru ani společné části domu,

  d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova,
  která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen "dům"),

  e) rozestavěným bytem místnost nebo soubor místností, určených v
  souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě,
  který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek
  uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

  f) rozestavěným nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností,
  určených v souladu se stavebním povolením k jiným účelům než k bydlení,
  pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni
  rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní
  konstrukcí,

  g) společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání,
  zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody,
  schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny,
  kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené
  vody,  kanalizace,  plynu,  elektřiny,  vzduchotechniky,  výtahy,
  hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále
  se za společné části domu považují příslušenství^1a) domu (například
  drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné
  prádelny),

  h) jednotkou byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo
  rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto
  zákona,

  i) podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu podlahová plocha
  všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo
  rozestavěného bytu,

  j) podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového
  prostoru podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo
  rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k
  užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým
  prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová
  plocha  vnitřních  ochozů  a  jiných ploch, které jsou součástí
  meziprostoru,

  k) zastavěným pozemkem pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený
  obvodem bytového domu.

  § 3

  (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků
  budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek
  (dále jen "vlastník jednotky") upravuje občanský zákoník. Není-li
  předmětem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení občanského zákoníku o
  podílovém spoluvlastnictví2) se nepoužijí.

  (2) Právní vztahy k jednotkám se řídí, pokud tento zákon nestanoví
  jinak, ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů,
  které se týkají nemovitostí.

  § 4

  Prohlášení vlastníka budovy

  (1) Vlastník budovy svým prohlášením (dále jen "prohlášení") určuje
  prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených
  tímto zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami [§ 2
  písm. h)] a společnými částmi domu [§ 2 písm. g)]. Prohlášení musí mít
  písemnou formu. Prohlášení je povinnou přílohou návrhu na povolení
  vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě smlouvy o
  převodu první jednotky v domě.

  (2) Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat

  a) označení budovy údaji podle katastru nemovitostí,^3) číslo jednotky
  včetně jejího pojmenování a umístění v budově,

  b) popis jednotek, jejich příslušenství, podlahovou plochu a popis
  jejich vybavení,

  c) určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům
  všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné
  vlastníkům jen některých jednotek,

  d) stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných
  částech budovy (§ 8 odst. 2),

  e) označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo
  předmětem jiných práv podle § 21, údaji podle katastru nemovitostí,^3)

  f) práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva
  k pozemku, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek,

  g) pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se
  správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako
  celku,

  h) pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako
  celku, včetně označení osoby pověřené správou domu.

  (3) K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich
  schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o
  podlahových plochách jednotek.

  § 5

  Vznik a zánik vlastnictví jednotky

  (1)  Vlastnictví  jednotky  podle  tohoto  zákona  spojené  se
  spoluvlastnickým  podílem  na  společných částech domu (dále jen
  "vlastnictví jednotky") vzniká vkladem prohlášení vlastníka budovy do
  katastru nemovitostí nebo výstavbou jednotky provedenou na základě
  smlouvy o výstavbě podle tohoto zákona (dále jen "smlouva o výstavbě").

  (2) Vlastnictví jednotky může vzniknout rovněž na základě dohody
  spoluvlastníků budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání
  podílového spoluvlastnictví^3a) budovy nebo na základě dohody nebo
  rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů.^3b) Je-li
  předmětem vypořádání podílové spoluvlastnictví budovy, může vlastnictví
  jednotek  vzniknout  jen  po  předchozím  vypořádání  podílového
  spoluvlastnictví budovy tak, že velikost spoluvlastnických podílů
  budovy se rovná velikosti spoluvlastnických podílů na společných
  částech domu stanovených podle § 8 odst. 2. To platí obdobně, je-li
  předmětem vypořádání společného jmění manželů budova.

  (3) Dohoda o vypořádání nebo rozhodnutí soudu o zrušení podílového
  spoluvlastnictví, popřípadě o vypořádání společného jmění manželů musí
  obsahovat i náležitosti stanovené pro prohlášení uvedené v § 4 odst. 2
  a 3.

  (4) Vznikem vlastnictví jednotek nebo rozestavěných jednotek vzniká
  spoluvlastnictví společných částí domu.

  (5) Způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4 nelze nabýt do vlastnictví
  jednotku, pokud je v budově alespoň jeden byt, jehož nájemcem je
  fyzická osoba.

  (6) Vlastníci všech jednotek v domě mohou uzavřít dohodu o tom, že
  vlastnictví jednotek změní na podílové spoluvlastnictví budovy. Dohoda
  musí mít formu notářského zápisu. Vkladem spoluvlastnického práva do
  katastru nemovitostí podle této dohody zaniká vlastnictví jednotek a
  vzniká podílové spoluvlastnictví budovy. Velikost spoluvlastnických
  podílů na budově se rovná velikosti spoluvlastnických podílů na
  společných částech domu.

  (7) Je-li vlastníkem všech jednotek v domě jedna osoba, může formou
  notářského zápisu prohlásit, že ruší vymezení jednotek v domě a mění
  vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Vkladem vlastnického práva
  do katastru nemovitostí podle tohoto prohlášení zaniká vlastnictví
  jednotek a vzniká vlastnictví budovy.

  ČÁST DRUHÁ

  PŘEVODY VLASTNICTVÍ JEDNOTEK A VÝKON VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM

  § 6

  Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

  (1)  Smlouva o převodu vlastnictví jednotky musí kromě obecných
  náležitostí^4) obsahovat

  a) označení budovy nebo domu údaji podle katastru nemovitostí,^3) číslo
  jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově,

  b) popis bytu nebo nebytového prostoru, jejich příslušenství, jejich
  podlahová plocha a popis vybavení bytu nebo nebytového prostoru, které
  jsou smlouvou převáděny,

  c) určení společných částí domu včetně určení, které části domu jsou
  společné vlastníkům jen některých jednotek,

  d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných
  částech domu, včetně stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka
  jednotky na společných částech domu, které jsou společné vlastníkům jen
  některých jednotek (§ 8 odst. 2),

  e) označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo
  předmětem  jiných  práv  ve  smyslu § 21, údaji podle katastru
  nemovitostí,^3)

  f) práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k
  pozemku, která přecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka
  jednotky.

  (2) Ke smlouvě se přikládá půdorys všech podlaží, popřípadě jejich
  schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o
  podlahových plochách jednotek, jakož i písemný souhlas k převodu bytu
  uvedený v § 22 odst. 4, 5 a 7.

  (3) Nedošlo-li k podstatné změně v charakteru jednotky, musí být
  zvláštní náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. b), c), e), f) a v
  odstavci  2  splněny,  pouze jde-li o první převod jednotky do
  vlastnictví.

  § 7

  Převodem vlastnictví k první jednotce za podmínek stanovených tímto
  zákonem se mění vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví
  zbývajících  nepřevedených jednotek v domě a na spoluvlastnictví
  společných částí domu. Ustanovení § 6 platí pro převody vlastnictví
  těchto jednotek obdobně.

  § 8

  Vlastnictví společných částí domu

  (1) Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků
  jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází
  spoluvlastnické právo ke společným částem domu.

  (2) Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se
  řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové
  ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí
  domu,  které  jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých
  jednotek.

  Společenství vlastníků jednotek

  § 9

  (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je
  právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se
  pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných
  částí domu (dále jen "správa domu"), popřípadě vykonávat činnosti v
  rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných
  částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
  Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty
  nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.

  (2) Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno sjednat
  smlouvu  o  zástavním  právu  k  jednotce  včetně  příslušných
  spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to k zajištění
  pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se
  správou domu. Vlastníci jednotek ručí až do výše ceny jednotky za
  závazky vyplývající z této smlouvy.

  (3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž
  alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem
  doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí
  nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické
  vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální
  úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví
  jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví
  k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit
  původního vlastníka budovy.

  (4) Pokud družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2, které bylo původním
  vlastníkem  budovy, nebo družstvo vzniklé vyčleněním z původního
  družstva podle § 29 plní povinnosti správce podle § 9 zákona o
  vlastnictví  bytů platného před účinností tohoto zákona, vznikne
  společenství až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
  měsíci,  v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že
  spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než
  jednu čtvrtinu. Do doby vzniku společenství se použijí ustanovení § 9,
  11 a § 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů platná před účinností
  tohoto zákona.

  (5) Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo
  přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými
  členy společenství.

  (6) Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději
  dnem vzniku společenství za podmínek stanovených v odstavci 3, se
  stávají členy společenství dnem jeho vzniku. Členství dalších vlastníků
  jednotek ve společenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce.

  (7) Orgány společenství jsou

  a) shromáždění vlastníků jednotek (dále jen "shromáždění"),

  b) výbor společenství (dále jen "výbor") nebo ten vlastník jednotek,
  kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem
  funkce výboru (dále jen "pověřený vlastník"),

  c) další orgány podle stanov společenství.

  (8)  Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. První schůze
  shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství
  (odstavec 3); svolá ji původní vlastník budovy. Na této schůzi
  shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí orgány společenství
  podle odstavce 7 písm. b) a c). Tato schůze se může konat jen za účasti
  notáře, který o jejím průběhu, volbě a složení orgánů společenství a
  schvalování stanov pořídí notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené
  stanovy  společenství. Náklady na činnost orgánů společenství se
  považují za náklady společenství spojené se správou domu.

  (9) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo
  nejsou-li  tyto  orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství
  vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí
  nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy
  společenství dnem jeho vzniku.

  (10) Pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, řídí se právní
  poměry společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády. V
  případech družstev uvedených v § 24 odst. 1 a 2, která byla původním
  vlastníkem  budovy a vykonávají správu domu, plní funkci orgánů
  společenství toto družstvo až do doby, kdy budou orgány společenství
  zvoleny.

  (11) Výbor je výkonným orgánem společenství; musí mít alespoň 3 členy.
  Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou
  domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění.
  Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí
  však přesáhnout 5 let.

  (12) K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je
  zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek,
  kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen,
  hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při
  hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků
  jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2).

  (13) Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník.
  Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů
  výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou
  výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený
  vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

  (14) Stanovy společenství musí obsahovat

  a) sídlo společenství a jeho název, který musí obsahovat označení domu,
  pro který vzniklo, a musí v něm být obsaženo slovo "společenství",

  b) předmět činnosti, kterým je správa domu,

  c) orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich
  svolávání,

  d) práva a povinnosti členů společenství,

  e) způsob úhrady nákladů spojených se správou domu,

  f) způsob nakládání s majetkem společenství.

  (15) Společenství zaniká dnem zániku domu nebo v případech uvedených v
  § 5 odst. 6 a 7.

  § 9a

  (1) Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat
  smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k

  a) zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

  b) pojištění domu,

  c) nájmu v případech nájmu společných částí domu a dále k nájmu
  jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.

  (2) Společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na
  jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno
  zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

  (3) Společenství je oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností
  uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem společenství
  podle tohoto zákona.

  (4)  Společenství  vlastníků  jednotek  může  účtovat v soustavě
  jednoduchého účetnictví. Pro hlasování o typu účetní soustavy platí
  ustanovení § 9 odst. 12 obdobně.

  § 10

  (1) Společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků
  jednotek vedeného soudem určeným zvláštním zákonem k vedení obchodního
  rejstříku5 (dále jen "rejstřík"). Do rejstříku se zapisují tyto údaje:

  a) název společenství, jeho sídlo a identifikační číslo,

  b) den vzniku společenství,

  c) orgány společenství a jména členů výboru nebo jméno pověřeného
  vlastníka.

  (2) Výbor nebo pověřený vlastník jsou povinni do 60 dnů po svém zvolení
  podat návrh na zápis do rejstříku. K návrhu na zápis se přikládá

  a) výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými prostory,

  b) notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly
  schváleny stanovy společenství a zvoleny orgány společenství, včetně
  listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi,

  c) schválené stanovy společenství.

  (3) Zápis do rejstříku se provede, jsou-li splněny náležitosti návrhu
  podle odstavce 2, i v případě, že nejsou dodrženy lhůty stanovené pro
  konání první schůze shromáždění.

  (4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a
  řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a
  občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho
  vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.

  (5) Společenství předloží přihlášku k registraci místně příslušnému
  správci daně^5a) do 30 dnů ode dne, kdy začalo pobírat příjmy podrobené
  dani nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na ni.

  § 11

  (1)  Společenství  musí  alespoň jednou ročně konat shromáždění.
  Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo
  vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  (2)  Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci
  jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí
  nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

  (3) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů
  vlastníků  jednotek  na společných částech domu (§ 8 odst. 2);
  spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas).
  Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody,
  rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o
  důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud,
  aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne
  přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.

  (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle §
  4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním
  právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky
  jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny
  přítomných hlasů.

  (5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby,^6) o změně
  stavby,^7) jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí
  domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

  (6) Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je
  zapotřebí k přijetí usnesení podle odstavců 2 a 4 souhlasu všech
  vlastníků jednotek.

  (7) Všechny změny, které se týkají označení jednotek a velikosti
  spoluvlastnických podílů na společných částech domu, je společenství
  povinno do 30 dnů oznámit katastrálnímu úřadu.

  (8) V domě, ve kterém nevzniklo společenství, platí pro rozhodování
  vlastníků jednotek přiměřeně ustanovení odstavců 1 až 6.

  § 12

  Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek
  oprávněni  a  povinni  v  poměru  odpovídajícím velikosti jejich
  spoluvlastnických podílů (§ 8 odst. 2).

  Práva a povinnosti vlastníků jednotek

  § 13

  (1) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který
  odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu,
  není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

  (2) Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a
  poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu
  způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají. K zajištění
  pravomocně přisouzených pohledávek oprávněných vlastníků vzniklých z
  neplnění povinnosti uvedené ve větě prvé vzniká dnem právní moci
  rozhodnutí soudu ostatním vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce
  povinného vlastníka a na věcech movitých obdobně jako zástavní právo na
  zajištění nájemného.^10)

  (3) Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by
  ohrožoval  výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek.
  Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen
  se souhlasem všech vlastníků jednotek. Úpravy, jimiž se mění vnitřní
  uspořádání  domu  a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na
  společných částech domu, může vlastník jednotky provádět jen na základě
  smlouvy o výstavbě (§ 17) uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě.
  Ustanovení zvláštních právních předpisů^7) tím nejsou dotčena.

  (4) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních
  jednotek, popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen
  umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky. Vlastník jednotky je
  povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v
  jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot.

  (5) O nájmu a podnájmu bytu platí příslušná ustanovení občanského
  zákoníku.^8) O nájmu a podnájmu nebytového prostoru platí zvláštní
  předpisy.^9)

  (6) Jsou-li v domě prostory a zařízení, které slouží i jiným osobám než
  vlastníkům jednotek, např. kotelny, výměníkové stanice, kryty civilní
  ochrany, prádelny, sušárny a zařízení provozní povahy, přecházejí práva
  a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, týkající se těchto prostorů
  a zařízení, na vlastníky jednotek, popřípadě jejich právní nástupce
  nabytím vlastnictví k jednotce.

  (7) Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který
  odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

  § 14

  Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek
  takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a
  nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh
  společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej
  jednotky.

  § 15

  (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se
  správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady
  poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).

  (2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem
  určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci
  jednotek  usnesením  shromáždění  dopředu  tak,  aby  byly kryty
  předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících
  měsících i v dalších letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje
  vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník. Není-li výbor nebo
  pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši částek podle odstavce 1
  nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě. Ustanovení § 11
  odst. 6 platí obdobně.

  (3) K zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vlastníků jednotek z
  povinností uvedených v odstavci 1 vzniká dnem právní moci rozhodnutí
  soudu  vlastníkům  jednotek  zástavní právo k jednotce povinného
  vlastníka.

  (4) Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky
  zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům
  jednotek.  Při  vypořádání závazku právnické osoby vůči bývalému
  vlastníku jednotky se nepřihlíží k zálohám, které uhradil jako zálohy
  podle odstavce 2.

  § 16

  (1)  Pohledávky vlastníků jednotek vzniklé z neplnění povinností
  uvedených v § 13 odst. 2 a § 15 odst. 1 se při rozvrhovém jednání
  uspokojí z podstaty podle § 337 odst. 1 občanského soudního řádu po
  uspokojení pohledávek daní a poplatků, před ostatními pohledávkami.

  (2) O věcech movitých, které jsou v jednotce a patří vlastníkovi
  jednotky nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, se při
  výkonu zástavního práva přiměřeně použijí ustanovení o zástavním právu
  na zajištění nájemného,^10) s výjimkou věcí vyloučených z výkonu
  rozhodnutí.

  ČÁST TŘETÍ

  VÝSTAVBA DOMU

  § 17

  (1) Vzájemná práva a povinnosti při výstavbě domu s jednotkami podle §
  2 písm. h) si stavebníci vymezí smlouvou o výstavbě, která musí mít
  písemnou formu.

  (2) Je-li součástí smlouvy o výstavbě i převod spoluvlastnických podílů
  k pozemku v souladu s § 21 odst. 3, nabývají stavebníci spoluvlastnická
  práva k pozemku na základě této smlouvy o výstavbě podle zvláštního
  právního předpisu.^10a)

  (3)  Smlouvou o výstavbě si vymezí stavebníci vzájemná práva a
  povinnosti i při výstavbě jednotek formou střešní nástavby, půdní
  vestavby, přístavby nebo při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové
  jednotky  nebo jimiž se mění velikost jednotky a rozsah jejího
  příslušenství na úkor společných částí domu.

  (4) Smlouvu o výstavbě podle odstavce 3 uzavírají stavebníci, kterými
  jsou vlastníci jednotek v domě a stavebník (stavebníci) nové jednotky
  (jednotek).

  (5) Jsou-li stavebníky vlastník budovy, ve které dosud nejsou vymezeny
  jednotky, a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek), je obsahem
  smlouvy o výstavbě i vymezení jednotek v dosavadní budově podle § 4
  odst. 1, včetně stanovení velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků
  jednotek na společných částech budovy podle § 4 odst. 2 písm. d).
  Ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) tím není dotčeno.

  (6) Vznikem vlastnictví rozestavěné jednotky se mění vlastnictví
  dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví jednotek v domě. Smlouva o
  výstavbě je povinnou přílohou k návrhu na vklad rozestavěné jednotky do
  katastru nemovitostí. Vlastnické právo k jednotkám v domě se zapíše do
  katastru nemovitostí záznamem na základě smlouvy o výstavbě. Jako
  vlastník jednotky se do katastru nemovitostí zapíše stavebník uvedený
  ve smlouvě o výstavbě (§ 18 odst. 1), pokud není prokázáno jinak.

  (7) Nejde-li o vznik vlastnictví k jednotkám podle odstavce 6, platí
  pro vznik vlastnictví k dosavadním jednotkám v domě ustanovení § 7;
  povinnou přílohou k návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do
  katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu první jednotky v domě
  je v tomto případě smlouva o výstavbě podle § 18 odst. 5.

  § 18

  (1) Smlouva o výstavbě musí obsahovat zejména

  a) název katastrálního území, parcelní číslo pozemku, na kterém bude
  stavba prováděna, podle údajů katastru nemovitostí^3) a úpravu práv k
  němu,

  b) číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v domě, určení
  rozsahu podlahové plochy jednotky, jejího příslušenství a vybavení a
  určení, který ze stavebníků bude vlastníkem příslušné jednotky,

  c) určení společných částí domu, které budou společné vlastníkům všech
  jednotek,  a určení společných částí domu, které budou společné
  vlastníkům jen některých jednotek,

  d) stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu,
  přičemž velikost spoluvlastnického podílu se řídí vzájemným poměrem
  velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v
  domě (§ 8 odst. 2),

  e) způsob správy domu a pozemku, zejména určení, které záležitosti
  budou  vyhrazeny  společnému rozhodování, kdo spoluvlastníky domu
  zastupuje navenek, jakým způsobem se zástupce ustanovuje a na jakou
  dobu,

  f) způsob financování stavebních nákladů, výše a splatnost příspěvků,
  popřípadě rozsah a způsob ocenění vlastní práce stavebníků,

  g) pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na náklady spojené se
  správou, údržbou a opravami společných částí domu jako celku po
  dokončení výstavby.

  (2) Ke smlouvě o výstavbě se připojují půdorysy všech podlaží,
  popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí
  domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

  (3) Smlouva o výstavbě je přílohou žádosti o vydání stavebního
  povolení.

  (4) Pokud se stavebník budovy, jejíž výstavba již byla na základě
  stavebního  povolení zahájena, dodatečně rozhodne výstavbu budovy
  dokončit za účasti budoucích vlastníků jednotek, uzavře s těmito
  budoucími vlastníky jednotek smlouvu o výstavbě a tuto dodatečně
  uzavřenou smlouvu o výstavbě přiloží k návrhu na kolaudaci stavby.

  (5) Je-li smlouva o výstavbě uzavírána v době, kdy dům s jednotkami je
  již v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně
  technické  a  funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, ale
  neexistují dosud rozestavěné jednotky [§ 2 písm. e) a f)], musí této
  smlouvě předcházet převod odpovídajících spoluvlastnických podílů k
  rozestavěné budově.

  (6) Je-li smlouva o výstavbě uzavírána v době, kdy dům s jednotkami je
  již rozestavěn [§ 2 písm. e) a f)], musí této smlouvě předcházet převod
  vlastnictví k rozestavěným jednotkám.

  (7) V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 platí ustanovení § 5 odst.
  2 obdobně.

  (8) Nejde-li o stavební změny podle § 17 odst. 3, jsou stavebníci do
  okamžiku vzniku vlastnictví jednotek (§ 17 odst. 6) spoluvlastníky
  rozestavěného domu s jednotkami v takovém rozsahu, v jakém budou
  spoluvlastnické podíly budoucích vlastníků jednotek na společných
  částech domu, určených podle § 18 odst. 1 písm. d).

  § 19

  Dům vystavěný podle tohoto zákona se na návrh vlastníků jednotek
  vyznačí v katastru nemovitostí podle údajů obsažených ve smlouvě o
  výstavbě (§ 17 a 18) a podle vyhotoveného geometrického plánu, čísla
  popisného a kolaudačního rozhodnutí.

  ČÁST ČTVRTÁ

  PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

  § 20

  (1)  S  převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází
  spoluvlastnictví  společných částí domu, popřípadě další práva a
  povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím
  společných částí domu.

  (2) Je-li vlastník jednotky podílovým spoluvlastníkem pozemku, lze
  vlastnictví  k  jednotce  převést  pouze  současně  s  převodem
  spoluvlastnického podílu na pozemku. Přechod vlastnictví k jednotce je
  podmíněn přechodem spoluvlastnického podílu na pozemku.

  (3) Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků
  jednotek v domě, týkající se společných částí domu a pozemku, zejména
  zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek
  nabytím vlastnictví k těmto jednotkám.

  (4)  Vlastník  jednotky  je  povinen oznámit společenství nabytí
  vlastnictví jednotky.

  ČÁST PÁTÁ

  PRÁVA K POZEMKU

  § 21

  (1) S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku (stavební
  parcele). Je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku, převede na
  vlastníka jednotky s převodem jednotky i spoluvlastnický podíl na
  pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných
  částech domu (§ 8 odst. 2). Ustanovení předchozí věty platí i pro
  původního vlastníka budovy a podílového spoluvlastníka pozemku.

  (2) Nejsou-li spoluvlastníky pozemku všichni vlastníci jednotek v domě
  nebo nejsou-li spoluvlastníky v poměru, v jakém jsou spoluvlastníky
  společných částí domu (§ 8 odst. 2), provedou vlastníci jednotek mezi
  sebou převod podílů tak, aby spoluvlastnictví k pozemku odpovídalo
  spoluvlastnictví společných částí domu. Převod spoluvlastnického podílu
  k pozemku je součástí smlouvy o převodu jednotky (§ 6).

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně i pro úpravu práv k pozemku
  určenému k výstavbě domu. Převod spoluvlastnických podílů k pozemku je
  součástí smlouvy o výstavbě mezi stavebníky (§ 17).

  (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i v případě, že vlastník
  budovy nebo původní vlastník nepřevedených jednotek v domě má k pozemku
  jiné právo než právo vlastnické, zejména právo nájmu. Vlastník pozemku
  upraví práva k pozemku vlastníkům jednotek písemnou smlouvou tak, aby
  rozsah jejich práv k pozemku odpovídal rozsahu spoluvlastnických podílů
  na společných částech domu.

  (5) Nedojde-li mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku ke
  sjednání písemné smlouvy o úpravě práv k pozemku do 31. prosince 2000,
  vzniká dnem 1. ledna 2001 ve prospěch vlastníka jednotky věcné
  břemeno10b) k zastavěnému pozemku, a to za náhradu. Obsahem věcného
  břemene je právo vlastníka jednotky spoluužívat zastavěný pozemek, a to
  v  rozsahu  odpovídajícímu  velikosti spoluvlastnických podílů na
  společných částech domu. Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví
  jednotky, stává se oprávněným z věcného břemene nabyvatel jednotky.

  (6) Předmětem věcného břemene podle odstavce 5 je také nádvoří, je-li
  ze všech stran bytovým domem ohraničeno a není-li zastavěno stavbou
  jiného vlastníka.

  (7)  Bytové  družstvo,  které jako vlastník bytového domu anebo
  nepřevedených jednotek v domě nabylo bezplatně pozemek podle § 60a
  zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
  právních  vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb., a převádí
  vlastnictví k jednotce fyzické osobě, převede současně nabyvateli
  jednotky  bezplatně  spoluvlastnický  podíl  na  uvedeném pozemku
  odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech
  domu (§ 8 odst. 2).

  ČÁST ŠESTÁ

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

  § 22

  Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky

  (1) Při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má
  dosavadní  vlastník  bytu,  popřípadě  vlastník  budovy povinnost
  nabídnout^4) převod bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto
  nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt
  převeden jiné osobě.

  (2) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 má
  nájemce při převodu bytu právo na jeho přednostní nabytí za podmínek
  stanovených v § 606 občanského zákoníku. Nabídka k převodu bytu nájemci
  musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu. Smlouvu o
  převodu bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do
  tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní
  nabytí bytu zaniká. Ustanovení § 603 odst. 3 občanského zákoníku platí
  obdobně.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro pronajaté byty nabyté do
  vlastnictví podle tohoto zákona nebo podle dosavadních předpisů11) a
  nejedná se o vlastnictví bytu vzniklé podle ustanovení § 7, jestliže
  nájem bytu byl sjednán s vlastníkem bytu - fyzickou osobou.

  (4) zrušen

  (5) Smlouvu o převodu vlastnictví bytu zvláštního určení14) a bytu v
  domě zvláštního určení^15) lze uzavřít jen se souhlasem toho, kdo
  takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl
  takový byt zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení
  přispěl, je k převodu třeba souhlasu okresního úřadu příslušného podle
  místa stavby.

  (6) Při převodu vlastnictví jednotky, která je smluvně užívána fyzickou
  osobou jako ateliér, má dosavadní vlastník jednotky, popřípadě vlastník
  budovy  povinnost  nabídnout^4) převod jednotky přednostně jejímu
  uživateli.  To  neplatí,  jestliže tato jednotka byla nabyta do
  vlastnictví podle tohoto zákona nebo podle dosavadních předpisů11) a
  nejedná se o vlastnictví jednotky vzniklé podle ustanovení § 7,
  jestliže nájem jednotky byl sjednán s vlastníkem jednotky - fyzickou
  osobou. Nepřijme-li uživatel tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy
  mu byla doručena, může být jednotka převedena jiné osobě.

  (7) Smlouvu o převodu vlastnictví nebytového prostoru sloužícího účelům
  civilní ochrany lze uzavřít jen po předchozím souhlasu příslušných
  orgánů.

  (8) Lhůty uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 neběží po dobu řízení o určení
  platnosti či neplatnosti nabídky.^16)

  Převody jednotek bytových družstev

  § 23

  (1) Byt v budově ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového
  družstva (dále jen "družstvo"), jehož nájemcem je fyzická osoba - člen
  družstva, lze převést jen tomuto členu družstva. Uvedená podmínka platí
  i pro byty ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví družstva v
  domech.

  (2) Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu uvedeného v § 24
  odst. 1 a 2 s fyzickou osobou - členem družstva, která je nájemcem bytu
  a která vyzvala družstvo podle § 24 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě
  majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve
  znění zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č.
  297/1992 Sb., nebo vyzve družstvo do 30. června 1995 k uzavření smlouvy
  o převodu vlastnictví k tomuto bytu. Smlouva musí být uzavřena
  nejpozději do 31. prosince 1995, není-li dohodnuto jinak. Tím nejsou
  dotčena ustanovení devizových předpisů.^17)

  (3) Obdobně se postupuje i u nebytových prostorů, u nichž se na
  financování podílela svým členským podílem pouze fyzická osoba - člen
  družstva, která je nájemcem, nebo její právní předchůdce.

  § 24

  (1)  Jsou-li  převáděny  byty, garáže a ateliéry v budovách ve
  vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví družstev, na jejichž výstavbu
  byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních
  předpisů,^18) do vlastnictví členů těchto družstev - fyzických osob,
  jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl po splacení
  členského podílu družstvu těmito členy nebo jejich právními předchůdci,
  jsou tyto převody bezplatné.

  (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro převody bytů, garáží a ateliérů v
  budovách, které k datu účinnosti tohoto zákona byly ve vlastnictví,
  popřípadě  spoluvlastnictví družstev označovaných podle dřívějších
  předpisů  jako lidová bytová družstva,^19) pokud se převádějí z
  vlastnictví,  popřípadě  spoluvlastnictví  uvedených  družstev  do
  vlastnictví členů - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu,
  garáži  a  ateliéru  vznikl  na  základě skutečností stanovených
  zákonem.^20)

  (3) Ustanovení odstavce 1 platí i pro převody nebytových prostorů
  vzniklých na základě rozhodnutí o změně užívání stavby^21) z bytů,
  garáží a ateliérů uvedených v odstavcích 1 a 2.

  (4) Je-li v budově ve vlastnictví, popřípadě ve spoluvlastnictví
  družstva nebytový prostor vzniklý na základě rozhodnutí o změně užívání
  stavby7) ze společných prostorů budovy, převede družstvo na základě
  smlouvy tento nebytový prostor při převodu jednotek podle odstavců 1 a
  2 do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek bezplatně. Velikost
  spoluvlastnického podílu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové
  plochy jednotek k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě,
  přičemž se nepřihlíží k podlahové ploše nebytového prostoru uvedeného
  ve větě první. Obdobně, jak je uvedeno v předcházejících dvou větách,
  se postupuje u nebytových prostorů, u nichž se na financování podíleli
  členskými podíly pouze nájemci jednotek v budově, popřípadě domě, nebo
  jejich právní předchůdci. Ustanovení odstavce 1 platí i pro tyto
  převody vlastnictví nebytových prostorů.

  (5) Součástí smlouvy o převodu jednotky uzavřené podle odstavce 1 nebo
  2 je závazek nabyvatele uhradit družstvu částku, která odpovídá
  nesplaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnutým družstvu, připadajícím
  na převáděný byt, popřípadě nebytový prostor (garáž, ateliér) k datu
  pravidelné pololetní splátky úvěru ve smyslu odstavce 6 a závazek
  nabyvatele a družstva vzájemně vypořádat závazky nabyvatele ve vztahu k
  družstvu.  Vlastnictví k jednotce přechází až po splnění tohoto
  závazku.^22)

  (6) Družstvo je povinno použít prostředků získaných v příslušném
  pololetí od nabyvatelů jednotek ke splacení úvěru věřiteli^23) (dále
  jen "banka") spolu s pravidelnou splátkou úvěru připadající na totéž
  pololetí s určením, kterých jednotek se mimořádná splátka týká.
  Nedílnou přílohou smlouvy o převodu vlastnictví jednotky je potvrzení
  banky o splacení odpovídající části úvěru s určením, kterých jednotek
  se splátka úvěru týkala.

  (7) Součástí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky z vlastnictví
  družstva je vzájemné vypořádání prostředků určených na financování
  oprav a údržby budovy, popřípadě domu a jednotky a dále prostředků
  tvořených ze zisku bytového hospodářství (dále jen "prostředky určené k
  vypořádání"),  připadajících  na  převáděnou  jednotku.  Vzájemným
  vypořádáním se přitom rozumí vyrovnání jak nevyčerpaných zůstatků, tak
  vyrovnání nedoplatků ze strany nabyvatele. Nevyčerpané prostředky
  určené k vypořádání převede družstvo právnické osobě zabezpečující
  správu domu (§ 9 až 11). Pro použití převedených prostředků platí
  ustanovení § 15 obdobně. V případě, že správa domu není zajišťována
  právnickou osobou, převede družstvo nevyčerpané prostředky určené k
  vypořádání vlastníku jednotky.

  (8) Došlo-li k převodu jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví
  člena před účinností tohoto zákona, jsou družstvo a vlastník jednotky
  povinni vypořádat prostředky určené k vypořádání, připadající na
  převedenou jednotku obdobně podle odstavce 7, a to do šesti měsíců ode
  dne účinnosti tohoto zákona.

  (9) Převodem jednotky podle odstavců 1 až 8 zaniká členství nabyvatele
  v družstvu bez práva na vrácení členského podílu připadajícího na
  jednotku, případně základního členského vkladu, pokud byl zdrojem
  financování domu s převáděnými jednotkami. Členství v družstvu však
  nezaniká, jestliže majetková účast člena v družstvu i po převodu
  jednotky dosahuje alespoň výše základního členského vkladu.

  (10)  Vypořádací podíl nabyvatele jednotky, jemuž byla převedena
  jednotka podle odstavců 1 až 5 a zaniklo členství v družstvu, se
  stanoví podle § 233 obchodního zákoníku.

  § 25

  (1) Družstvo může vyrovnat vypořádací podíly nabyvatelů jednotek na
  základě dohody i jinak, než je uvedeno v § 234 odst. 1 obchodního
  zákoníku.

  (2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, je družstvo povinno uhradit
  nabyvatelům  jednotek  vypořádací podíly v penězích podle § 233
  obchodního zákoníku.

  § 26

  (1) Nedojde-li k převodu všech jednotek v budově, popřípadě v domě,
  kterých se týká úvěr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo bance část
  úvěru odpovídající převedeným jednotkám, uzavře banka s družstvem
  dodatek k úvěrové smlouvě, jehož předmětem bude ponechání nesplacené
  části  úvěru, připadající na nepřevedené jednotky, družstvu. Pro
  podmínky, za nichž je úvěr družstvu ponecháván, platí obdobně podmínky,
  za nichž byla úvěrová pomoc družstevní bytové výstavbě poskytnuta podle
  zvláštních předpisů.

  (2) Družstvo je povinno pojistit nepřevedené jednotky v domě tak, aby
  byl  zachován  dosavadní  rozsah  pojištění  budovy, odpovídající
  nepřevedeným jednotkám, pokud se těchto jednotek týká úvěr ponechaný
  podle odstavce 1.

  (3) Pro úvěry ponechané družstvu podle odstavce 1 platí ustanovení
  zvláštních předpisů24) Ustanovení předcházející věty platí obdobně pro
  úvěry ponechané, popřípadě poskytnuté na základě dodatků uzavřených
  obdobně podle odstavce 1 před účinností tohoto zákona, pokud byla
  dodržena ustanovení dosavadních předpisů o vlastnictví k bytům.^11)

  (4) Na zajištění úvěrů ponechaných, popřípadě poskytnutých bankou
  družstvu podle ustanovení odstavců 1 až 3 vzniká bance zástavní právo.
  Zástavní právo vázne na jednotkách, popřípadě na jiné nemovitosti ve
  vlastnictví družstva, kterých se úvěry týkají.

  (5) Dojde-li k převodu jednotky podle § 24 odst. 1, 3 a 4, ustanovení
  zvláštních předpisů^25) o povinnosti družstva vrátit státní příspěvky
  se nepoužije. Totéž platí v případě, že k převodu bytů došlo před
  účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů o vlastnictví k
  bytům a § 24, 25, 27 až 28c zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových
  vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného
  opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

  (6) Dojde-li k převodu jednotky družstva, na kterou byla poskytnuta
  finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů,^25) a nejedná
  se o převod podle ustanovení § 24 odst. 1, 3 a 4, je družstvo povinno
  vrátit příspěvky státu poskytnuté na výstavbu jednotky, s výjimkou
  částek poskytnutých podle zvláštních předpisů^26) na úhradu zvýšených
  nákladů ztíženého zakládání stavby, na úhradu nákladů spojených s
  pořízením základního technického vybavení a jiného zařízení vyvolaného
  obecnou  potřebou a na úhradu vícenákladů nezvyšujících standard
  bydlení, které nebyly vyvolány požadavky družstva. Částka příspěvků,
  kterou je družstvo povinno vrátit, se snižuje o 1 % ročně počínaje
  rokem kolaudace stavby.

  § 27

  (1) Pokud byly v družstevní bytové výstavbě pořízeny byty, na které
  byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o
  finanční a úvěrové pomoci družstevní bytové výstavbě, formou nástaveb a
  vestaveb  do  stávajících budov, aniž se budova stala předmětem
  podílového spoluvlastnictví družstva a původního vlastníka budovy, a je
  převáděn byt v této budově, jehož se týká věcné břemeno vzniklé podle
  zvláštních předpisů,^27) platí pro nabývání těchto bytů do vlastnictví
  podle tohoto zákona přiměřeně ustanovení § 24 odst. 6, 7 a 9 a § 26.
  Ustanovení § 23 platí obdobně.

  (2) Převádějící je povinen o převodu bytu uvědomit družstvo oprávněné z
  věcného břemene. Nabyvatel je povinen uhradit družstvu částku, která
  odpovídá nesplacenému úvěru s příslušenstvím poskytnutému družstvu
  připadající na převáděný byt k datu pravidelné pololetní splátky úvěru.
  Nejde-li o převod bytu do vlastnictví fyzické osoby - nájemce bytu,
  jehož nájemní vztah vznikl po splacení členského podílu tímto nájemcem
  nebo jeho právním předchůdcem, je nabyvatel povinen uhradit družstvu
  dále částku státního příspěvku vypočteného podle § 26 odst. 6.
  Vlastnictví k jednotce přechází na nabyvatele až po splnění jeho
  uvedených  povinností.^22)  Povinnost splatit úvěr připadající na
  převáděný byt podle § 24 odst. 4 a vrátit částku státních příspěvků
  podle § 26 odst. 6 má družstvo. Ustanovení § 24 odst. 9 platí obdobně.

  (3) Věcné břemeno vzniklé podle zvláštních předpisů^27) zaniká nabytím
  vlastnictví k bytu, popřípadě se omezuje v rozsahu odpovídajícímu
  převedenému bytu. V případě zániku družstva bez právního nástupce
  vzniká dnem zániku družstva ve prospěch dosavadního nájemce bytu
  pořízeného podle odstavce 1 věcné břemeno. Toto věcné břemeno přechází
  ve stejném rozsahu na jeho právního nástupce. Obdobné věcné břemeno ve
  stejném rozsahu a s právem přechodu na každého dalšího právního
  nástupce vzniká ve prospěch nájemce bytu v případě ukončení jeho
  členství v družstvu. Obsahem věcného břemene je právo užívat byt a
  společné prostory, a to ve stejném rozsahu, jaký byl sjednán mezi
  nájemcem a družstvem. Pro užívání platí přiměřeně ustanovení občanského
  zákoníku  o nájmu družstevních bytů. Ustanovení § 151n odst. 3
  občanského zákoníku platí přiměřeně. Ustanovení § 23 platí obdobně.

  (4) Osoba oprávněná z věcného břemene uhradí částku, která odpovídá
  nesplacenému úvěru s příslušenstvím, obdobně podle § 24 odst. 5 s tím,
  že ustanovení § 24 odst. 5, 6 a 7 platí přiměřeně. Věcné břemeno
  přechází nebo vzniká až po splnění uvedené podmínky. Vznikem věcného
  břemene v důsledku zániku družstva nebo členství v družstvu zaniká
  nárok na vrácení členského podílu obdobně podle § 24 odst. 9.
  Ustanovení § 24 odst. 10 platí obdobně. Ustanovení § 33b věty druhé se
  nepoužije.

  § 28

  Ustanovení § 23 až 27 platí obdobně pro převod jednotek ve vlastnictví,
  popřípadě  spoluvlastnictví družstev v domech a pro převod bytů
  uvedených v § 27 odst. 1 v domech, u nichž jsou družstva oprávněna z
  věcného břemene vzniklého podle zvláštních předpisů.^27)

  ČÁST SEDMÁ

  VYČLENĚNÍ ČÁSTI DRUŽSTVA

  § 29

  (1) Nájemci nebo vlastníci bytů nebo nebytových prostorů v budově nebo
  v  budovách,  popřípadě v domě nebo domech ve vlastnictví nebo
  spoluvlastnictví družstva, kteří jsou členy tohoto družstva, mohou
  rozhodnout  o  vyčlenění a vzniku nového družstva. Pro platnost
  rozhodnutí je třeba písemného souhlasu dvoutřetinové většiny všech
  těchto členů družstva v každé budově, popřípadě domě. Rozhodnutí musí
  být písemně oznámeno představenstvu družstva. Rozhodnutí lze přijmout
  nejpozději  do 31. prosince 1996. Rozhodnutí nepodléhá schválení
  členskou schůzí dosavadního družstva.

  (2) Pro vznik družstva a pro členství v něm jinak platí ustanovení
  obchodního zákoníku s tím, že členství v dosavadním družstvu se vznikem
  nového družstva přechází na toto družstvo. Rozhodnutím podle odstavce 1
  se dosavadní družstvo nezrušuje.

  (3) Mezi dosavadním družstvem a novým družstvem se provede vypořádání
  majetku, práv a povinností, které z dosavadního družstva přecházejí na
  nové družstvo, přičemž se vychází z toho, že toto vypořádání je
  vzájemné; pokud nedojde k jiné dohodě, vypořádává se v penězích.
  Nedojde-li k jiné dohodě, přechází na nové družstvo vlastnictví nebo
  spoluvlastnictví k budově nebo budovám, popřípadě domu nebo domům
  uvedeným v odstavci 1. S přechodem vlastnictví nebo spoluvlastnictví k
  budově nebo budovám, popřípadě domu nebo domům přechází na nové
  družstvo dnem jeho vzniku souhrn majetkových hodnot a zdrojů jejich
  krytí týkajících se této budovy nebo budov, popřípadě domu nebo domů.
  Vypořádání se provede v poměru součtu vypořádacích podílů členů nového
  družstva a členů dosavadního družstva. Nárok na vypořádání je splatný
  uplynutím šesti měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž došlo
  ke vzniku nového družstva.

  (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, pokud nedojde ke vzniku
  nového družstva do 1. července 2000.

  ČÁST OSMÁ

  SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

  § 30

  (1)  S  vlastnickým  právem  k  jednotce  je  nerozlučně spjato
  spoluvlastnictví společných částí domu a spoluvlastnictví nebo jiné
  právo k pozemku.

  (2)  Vznikne-li  věcné právo k jednotce, vznikne současně i na
  spoluvlastnictví společných částí domu.

  (3) Na spoluvlastnictví společných částí domu a na spoluvlastnictví
  pozemku nelze zajistit práva a povinnosti, aniž by se současně
  nezajistily na jednotce.

  (4) Pokud je jednotka ve spoluvlastnictví,^2) mají spoluvlastníci
  jednotky postavení vlastníka jednotky a odpovídají vůči ostatním
  vlastníkům jednotek v domě společně a nerozdílně.

  § 31

  (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se ustanoveními tohoto
  zákona i právní vztahy vzniklé před jeho účinností podle dosavadních
  předpisů o vlastnictví k bytům. Vznik těchto právních vztahů a nároky z
  nich vzniklé před účinností tohoto zákona se však posuzují podle
  dosavadních předpisů o vlastnictví k bytům.

  (2) Vlastníci bytů nebo nebytových prostorů, jimž vlastnické právo k
  bytu nebo nebytovému prostoru vzniklo podle dosavadních právních
  předpisů, se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za vlastníky
  jednotek podle tohoto zákona a jsou povinni do jednoho roku ode dne
  účinnosti tohoto zákona uvést veškeré právní vztahy k jednotkám,
  společným částem domu a k pozemku do souladu s tímto zákonem.

  (3) Nebude-li splněna povinnost stanovená v odstavci 2, může se
  vlastník obrátit na soud s návrhem, aby nahradil chybějící projev vůle.

  § 32

  U domů ve výstavbě ke dni účinnosti tohoto zákona se na návrh vlastníků
  jednotek po vydání kolaudačního rozhodnutí provede zápis do katastru
  nemovitostí podle údajů obsažených ve smlouvě o výstavbě domu uzavřené
  podle dosavadních předpisů,^11) geometrického plánu, čísla popisného a
  kolaudačního rozhodnutí, s uvedením jednotlivých jednotek, jejich
  vlastníků a spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
  popřípadě pozemku.

  § 33

  (1) Pokud byly před účinností tohoto zákona uzavřeny mezi vlastníkem,
  popřípadě organizací spravující ostatní byty v domě a vlastníky bytů a
  nebytových prostorů smlouvy o výkonu správy a údržby společných částí a
  zařízení  domu,  popřípadě  pozemku podle dosavadních předpisů o
  vlastnictví k bytům za pevný roční (měsíční) příspěvek, je vlastník,
  popřípadě organizace spravující ostatní byty v domě, oprávněn počínaje
  měsícem následujícím po dni účinnosti tohoto zákona jednostranně
  příspěvek změnit tak, aby odpovídal ustanovení § 15 odst. 1.

  (2)  Vlastník,  popřípadě organizace spravující dosud nepřevedené
  jednotky v domě, je oprávněn počínaje měsícem následujícím po dni
  účinnosti tohoto zákona vlastníkům jednotek jednostranně upravit úhradu
  za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostorů podle
  zvláštních předpisů.^28)

  ČÁST DEVÁTÁ

  PŘEVODY SKUPINOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Z VLASTNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV

  § 33a

  (1) Ustanovení § 23 odst. 1, § 24 odst. 1, 5, 6, 7, 9 a 10 a § 25 platí
  i pro převody rodinných domů,^29) jejich příslušenství, garáží a
  základního technického vybavení, které jsou ve vlastnictví družstva a
  byly vystavěny družstvy po 1. lednu 1969 na základě výjimek z předpisů
  o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě,^30) na
  jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc
  příslušející družstevní bytové výstavbě. Podmínkou je, že tyto rodinné
  domy byly převedeny z vlastnictví družstev do vlastnictví členů
  družstev - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu v rodinném domě
  a ke garáži vznikl po splacení členského podílu družstvu těmito členy
  nebo jejich právními předchůdci. Ustanovení § 26 odst. 1 až 4 pak platí
  v případě, že nedojde k převodu všech rodinných domů, kterých se týká
  úvěr poskytnutý bankou.

  (2) Spolu s rodinným domem se převádí z vlastnictví družstva i
  spoluvlastnický podíl na společném příslušenství rodinných domů a
  jejich  základního technického vybavení, které je ve vlastnictví
  družstva. Velikost spoluvlastnického podílu na tomto příslušenství a
  základním technickém vybavení se stanoví podle počtu rodinných domů se
  společným příslušenstvím, popřípadě napojených na společné základní
  technické vybavení.

  (3) Dojde-li k převodu rodinného domu a jeho příslušenství, garáže a
  jejich základního technického vybavení a spoluvlastnického podílu na
  společném příslušenství rodinných domů nebo jejich technickém vybavení
  podle odstavců 1 a 2, ustanovení zvláštních právních předpisů^25) o
  povinnosti družstva vrátit státní příspěvky se nepoužijí. Ustanovení §
  26 odst. 5 a 6 platí obdobně.

  (4) Dojde-li k převodu rodinného domu a jeho příslušenství, popřípadě
  spoluvlastnického podílu na něm, a nejedná se o převod podle odstavců 1
  a 2, je družstvo povinno vrátit příspěvky státu poskytnuté na výstavbu
  rodinných domů a jejich příslušenství, s výjimkou částek státních
  příspěvků poskytnutých podle zvláštních předpisů^31) na úhradu nákladů
  vyvolaných mimořádnými zakládacími podmínkami, výstavbou proluk, jiného
  zařízení  vyvolaného obecnou potřebou apod. a nákladů základního
  technického  vybavení,  které je ve vlastnictví družstva. Částka
  příspěvků, které je družstvo povinno vrátit, se snižuje o 1 % ročně
  počínaje rokem kolaudace stavby.

  (5) Právnické osoby, popřípadě jejich právní nástupci, které uzavřely
  se svými pracovníky smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku na
  úhradu ceny rodinného domu podle dosavadních předpisů,^32) vrácení
  příspěvku nevyžadují, i když před uplynutím smluvené doby došlo k
  porušení podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut. To platí i pro
  okresní úřady, které uzavřely s fyzickými osobami smlouvy o poskytnutí
  příspěvku na úhradu ceny rodinného domu při jeho převodu z vlastnictví
  družstva do vlastnictví fyzické osoby podle dosavadních předpisů.^33)

  (6)  Bytové  družstvo, které jako vlastník rodinného domu, jeho
  příslušenství nebo garáže nabylo bezplatně pozemek podle § 60a zákona
  č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
  právních  vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb., a převádí
  vlastnictví k tomuto rodinnému domu, jeho příslušenství nebo garáži
  fyzické osobě, převede současně nabyvateli bezplatně uvedený pozemek.
  To platí obdobně i pro družstvo, jehož předmětem činnosti je výstavba a
  správa garáží pro jeho členy, pokud je vlastníkem garáže a převádí její
  vlastnictví fyzické osobě.

  § 33b

  Zánik vlastnictví bytového družstva

  Přestane-li být bytové družstvo vlastníkem budovy, na jejíž výstavbu
  byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních
  právních předpisů18) jinak než jejím zničením, je toto družstvo povinno
  vrátit státní příspěvky, které byly na výstavbu budovy poskytnuty podle
  zvláštních právních předpisů.18) Ustanovení předchozí věty platí i v
  případě zániku věcného břemene zřízeného podle zvláštního právního
  předpisu.^27)

  ČÁST DVANÁCTÁ

  USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

  § 36

  Ministerstvo financí upraví právním předpisem způsob stanovení výše
  náhrady při vyvlastnění jednotky.

  § 37

  Zrušují se:

  1. Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona
  č.  30/1978  Sb.,  zákona  č.  509/1991 Sb., zákonného opatření
  Předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb. a zákona č.
  264/1992 Sb.

  2. Ustanovení § 25 a § 27 až 28a a § 28c zákona č. 42/1992 Sb., o
  úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,
  ve znění zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č.
  297/1992 Sb.

  3. Nařízení vlády České republiky č. 283/1990 Sb., kterým se stanoví
  postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví.

  4. Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí
  České  socialistické  republiky  a Ministerstva financí Slovenské
  socialistické republiky č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního
  majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů,
  ve znění vyhlášek č. 2/1982 Sb., č. 160/1983 Sb. a č. 611/1992 Sb.

  § 38

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1994.

  * * *

  Zákon č. 273/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní
  rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.
  72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna
  1995.

  Nález Ústavního soudu uveřejněný pod č. 280/1996 Sb. nabyl účinnosti
  dnem 1. listopadu 1997.

  Zákon č. 97/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se
  upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
  vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
  vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem
  vyhlášení (25. května 1999).

  Zákon č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se
  upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
  vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
  vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb.,
  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
  zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 549/1991 Sb., o soudních
  poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb.,
  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992
  Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
  znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.

  Zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
  České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
  zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
  30. června 2001.

  Zákon č. 451/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se
  upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
  vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
  vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
  zákony, nabyl účinnosti dnem 31. prosince 2001.

  Předseda vlády:

  Ing. Zeman v. r.

  1) § 121 odst. 2 občanského zákoníku.

  1a) § 121 odst. 1 občanského zákoníku.

  2) § 136 a násl. občanského zákoníku.

  3) § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
  (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

  3a) § 141 a 142 občanského zákoníku.

  3b) § 150 občanského zákoníku.

  4) § 43 a násl. občanského zákoníku.

  5a) § 33 odst. 2 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
  ve znění pozdějších předpisů.

  6) § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

  7) § 54 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

  8) § 685 a násl. občanského zákoníku.

  9) Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve
  znění pozdějších předpisů.

  10) § 672 občanského zákoníku.

  10a) § 133 odst. 2 občanského zákoníku.

  11) § 872 odst. 7 a 8 občanského zákoníku.

  15) § 10 zákona č. 102/1992 Sb.

  16) § 39 a 43a občanského zákoníku.

  § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

  17) Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992
  Sb.

  18) Např. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva
  financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské
  socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č.
  136/1985  Sb.,  o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a
  individuální  výstavbě  a  modernizaci rodinných domků v osobním
  vlastnictví, ve znění vyhlášek č. 74/1989 Sb., č. 73/1991 Sb. a č.
  398/1992 Sb.

  19) Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních
  organizacích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního
  shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující předpisy.

  20) Zejména § 685 a násl. a § 871 občanského zákoníku.

  21) § 85 zákona č. 50/1976 Sb.

  22) § 36 občanského zákoníku.

  23) § 503 odst. 3 obchodního zákoníku. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
  ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

  25) Např. § 6 odst. 6 vyhlášky č. 136/1985 Sb.

  26) Např. § 5 odst. 6 a 7 a § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 136/1985
  Sb.

  27) § 28d zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a
  vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření
  Předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

  28) Zákon č. 526/1990 Sb. Vyhláška Federálního ministerstva financí,
  Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské
  republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o
  cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb.

  29) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických
  požadavcích na výstavbu.

  30) § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné
  finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění
  vyhlášky č. 14/1969 Sb.

  31) § 3 vyhlášky č. 137/1968 Sb.

  32) § 3 vyhlášky č. 121/1980 Sb., o finanční pomoci při převodu
  skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví.

  33) § 4 vyhlášky č. 121/1980 Sb.